Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Enhver aftale om salg, levering af produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”produktet”) fra proVET Nordic ApS, CVR-nr. 32441238, Industrivej 5, DK 6640 Lunderskov (herefter benævnt ”proVET”) til en aftager af proVETs produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”Køber”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Salgs- og leveringsbetingelserne”).

Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med proVETs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for salg og levering af produkter og serviceydelser til Køber (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”). 

Salgs- og leveringsbetingelserne finder tillige anvendelse, hvis salg og levering alene sker på baggrund af ordre fra Køber. 

Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne. 

Tilbud

Varer kan bestilles på www.provet.dk, på mail eller telefonisk. proVETs bekræftelse fremsendes på mail til Køber.

Priser

Hvis leveringen ikke sker i overensstemmelse med et specifikt tilbud fra proVET, men alene efter ordre fra Køber, leveres i henhold til de til enhver tid gældende prislister.  Alle priser er eksklusive moms og evt. afgifter.

Levering sker som udgangspunkt med Danske Fragtmænd. Der er fri fragt for ordrer over kr. 1300,- ex. moms.
Ordrer til udlandet sendes med kurer, og fragt faktureres til dagstakst.

Betaling

Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Betaling skal finde sted via den betalingsmetode, der til enhver tid er angivet på fakturaen.  

Ejendomsforbehold

proVET forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

Returvarer
Varer tages udelukkende retur efter forudgående aftale.

Manglende eller for sen betaling

Betales købesummen ikke rettidigt, forbeholder proVET sig ret til at  beregne morarenter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.  

Ved manglende betaling ud over 14 dage efter forfaldsdagen er Sælger berettiget til at kræve forudbetaling for endnu ikke leverede produkter eller serviceydelser eller bringe almindelige misligholdelsesbeføjelser i anvendelse.  

Levering

Risikoen for produktet overgår til Køber ved levering.   

Mangler

Køber skal straks ved leveringen kontrollere leverancen fra Sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

Hvis Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Har Køber ikke inden 30 dage har påberåbt sig manglen over for proVET, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Produktansvar

Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil.
Såfremt der rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses proVETs ansvar til leverancens værdi.

Det påhviler Køberen i hvert enkelt tilfælde nøje at følge de sikkerhedsinstruktioner og anden information, som er overgivet til Køber. Ved enhver tvivl om produktets anvendelse, herunder eventuelle uheldige virkninger eller bivirkninger, skal Køber rette henvendelse til proVET inden produktets anvendelse, således at enhver tvivl om produktets rette anvendelse kan afklares inden benyttelsen.

Følgeskader/Indirekte tab/Force Majeure

proVET er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.

proVETs eventuelle erstatningsansvar over for Køber er i alle tilfælde begrænset til varens værdi. 

proVET påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. 

proVET er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for proVETs rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. Alle Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod proVET.

Tvister, Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten eller ved værneting efter proVETs valg.