Persondatapolitik

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan proVET Nordic ApS beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder. Som led i vores forretningsdrift registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger? 

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at overholde vores aftaler med dig, herunder aftaler om køb af varer og ydelser. 

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når: 

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b) 

 • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a) 

 • Vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til 

 • Skattelovgivningen 

 • Bogføringsloven 

 • Betalingsloven 

 • Databeskyttelsesloven 

 • Det er nødvendigt for at forfølge [VIRKSOMHEDSNAVN] legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, og/eller som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi? 

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder: 

 • Grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og din adresse 

 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”) 

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Skulle dette undtagelsesvis blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f). 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger? 

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af produkter og ydelser, og i forbindelse med markedsføring.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder: 

 • Kundeservice og administration 

 • Udvikling af vores produkter, ydelser, systemer og forretning 

 • Markedsføring af vores ydelser og produkter 

 • Fastsættelse af gebyrer og priser på vores ydelser og produkter 

 • Identifikation og godkendelse af kunder 

 • For at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når: 

 • Du udfylder formularer i forbindelse med bestilling af ydelser og produkter 

 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen. 

 • Du bruger vores hjemmeside, vores mobilapps, produkter og ydelser 

 • Du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret 

Hjemmel

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel for behandlingen. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil hjemmelen være en eller flere af følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. dit køb af vores produkter), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b),

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, f.eks. i medfør af lovgivning, herunder regnskabslovgivning og skattelovgivning, jf. persondataforordningens art. 6.1(c),

 • Behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 6.1(f),

 • Vi konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved persondataforordningens art. 6.1(a).

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven. 

Tredjeparter og dine personoplysninger 

Personoplysninger fra tredjepart 

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra: 

Banker, betalings- og serviceudbydere, når du bruger dine kredit- eller betalingskort eller andre betalingstjenester. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at gennemføre betalinger. 

Det Centrale Personregister (CPR) og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger f.eks. oplysningerne til at kontrollere oplysningers nøjagtighed. 

??[VIRKSOMHEDSNAVN]-koncernens enheder og samarbejdspartnere, hvis vi har dit samtykke eller en lovbestemt ret til at gøre det.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med 

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter: 

 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, herunder til SKAT og til statistikformål og lignende formål. 

 • Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne forretningspartnere, hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det. 

 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

Dine rettigheder 

Indsigt i dine personoplysninger 

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller indskrænket i det omfang din indsigt i specifikke oplysninger ville krænke andres rettigheder. 

Manuel behandling

Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering. 

Ret til at gøre indsigelse 

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse. 

Indsigelse mod direkte markedsføring 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål. 

Rettelse eller sletning af data 

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt". 

Begrænset brug 

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det. 

Dataportabilitet 

Hvis vi anvender oplysninger du selv har givet baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har afgivet, i et elektronisk maskinlæsbart format. 

Kontaktoplysninger 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os her: 

E-mail: gdpr@provet.dk 

proVET Nordic ApS
Industrivej 5
6640 Lunderskov
Danmark

Telefon: +45 53 28 29 29 

Klageadgang

Såfremt du ønsker at indgive klage over vores behandling af oplysninger om dig, kan du indgive en klage via Datatilsynet: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K 

E-mail: dt@datatilsynet.dk